Dynamický mechanický analyzátor Meracie zariadenie DMA

Funkcia a využitie:Skúmanie mechanických a tepelných vlastnosti konštrukčných materiálov a modelovanie fyzikálnych procesov. Spektrum aplikácií je široké a výsledky sú aplikovateľné v priemysle, ale aj vo výskume. Dáta z DMA sa využívajú pre testovanie mechanických vlastností polymérov za rôznych podmienok, ako je zmena elasticity polymérov pri určitom type namáhania a deformácii alebo pri fluktuácii teplôt, miery zosieťovania polymérov ovplyvňujú viskozitu ich tavením, stabilitu polymérov, alfa a beta relaxácie a ich aktivačné energie, postupnú zmenu rozmerov materiálu pri zaťažení, kinetiku chemických procesov ako je vytvrdzovanie živín, polymerizácie a sieťovanie, mechanické straty v materiáloch a relaxácie reťazcov polymérov.
Technická špecifikácia:
 • Rozsah ťahovej sily: 1nM – 10 N
 • Rozsah frekvencií: 0,01 Hz – 100 Hz
 • Príslušenstvo:
  • Dewarova nádoba na kvapalný dusík
  • Chladiaca jednotka
  • Počítač
  • Softvér na meranie a vyhodnotenie merania.
Model:DMA Dynamic Mechanical Analyzer
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie