Vedecké centrá

 • VILA - Centrum kompetencie pre výskum skla VITRUM LAUGARICIO
  Centrum kompetencie skla Vitrum Laugaricio (VILA) je spoločným pracoviskom Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.

 • CEDITEK - Centrum pre diagnostikovanie a testovanie kvality materiálov
  Náplňou Centra je najmä výskum a vývoj v oblastiach definovaných v Stratégii inteligentnej špecializácie SR RIS3, napr. nových materiálov a nanotechnológií a technológií pre výrobu pokročilých materiálov.

 • CEKSIM – Centrum excelentnosti pre Keramiku, sklo a Silikátové Materiály
  Vedecko-výskumné pracovisko Centrum excelentnosti pre keramiku sklo a silikátové materiály je spoločným pracoviskom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach.

 • KASKLO – Bielokarpatská sklárska výskumná, vývojová a vzdelávacia základňa
  Vedecko-výskumné pracovisko vybudované ako vzdelávacia, výskumná a vývojová sklárska základňa na území Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty, tradičnom území sklárskej výroby. Pracovisko podporuje výmenu skúseností, transfer technológií a zlepšovanie vzájomnej spolupráce medzi podnikmi, univerzitami a výskumnými strediskami, čo umožní udržanie konkurenciaschopnosti a ekologizáciu sklárskych podnikov.

 • Výskumno-vzdelávacie centrum obnoviteľných zdrojov energie
  Výskumno-vzdelávacie pracovisko vybudované v rámci spoločného projektu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a spoločnosti RMC s.r.o. Nová Dubnica  „Výskum technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi“ (operačný program Výskum a vývoj, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR).
 • HBO -  Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu
  Vedecko–výskumné  pracovisko vybudované v rámci projektu „Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie“  (operačný program Výskum a vývoj, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR).

 

 

 

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie