Rentgenfluorescenčný energodisperzný spektrometer pre meranie tuhých a kvapalných vzoriek

Funkcia a využitie:Röntgenfluorescenčný energodisperzný spektrometer je určený na elementárnu charakterizáciu kvapalných, tuhých vzoriek, vzoriek olejov, roztokov odpadov bez akejkoľvek úpravy, práškov a filmov. Jedným meraním sa zistia všetky elementy prítomné vo vzorke, s možnosťou kvantifikácie aj bez použitia štandardov pre meranie tuhých a kvapalných vzoriek.
Technická špecifikácia:
  • Rozsah merania: Na – U;
  • Generátor: Rh terč, 4 kV – 50 kV, 1 µA, 5 typov primárnych filtrov s automatickou výmenou;
  • Rozmery meracej plochy: 1,3,5 a 10 mm, automatické prepínanie kolimátora;
  • Detektor: kremíkový driftový detektor (SDD), chladenie Peltierom;
  • Automatický podávač pre 12 štandardných vzoriek s priemerom 37 mm;
  • Merací priestor: veľkosť  vzorky 300 x 275 x 100 mm;
  • Atmosféra: vzduch, vákuum, He;
  • Farebná kamera pre presné nastavenie meracieho miesta. 
Model:EDX - 7000
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie