Metalografické laboratórium a metalografická prípravovňa

V metalografickom laboratóriu riešime problematiku kovových a nekovových materiálov, stavbu makro a mikroštruktúry, výskyt jednotlivých fáz všetkých typov ocelí až po antikorózne materiály, liatiny a rôzne typy farebných kovov. Zaoberáme sa aj hodnotením plastov, gumy, skla a textílií. Spracovávame analýzu vstupných materiálov pred výrobou súčastí, tepelne a chemicko-tepelne spracovaných materiálov, ochranných povlakov na jednotlivých materiáloch. Meriame hĺbky tepelne a chemicko-tepelne spracovaných povrchov, nanesených povlakov rôznych typov až po plazmové nástreky. Hĺbku ovplyvnenia mikroštruktúry určujeme metalograficky podľa zmeny mikroštruktúry jednotlivých fáz spôsobenej vplyvom tepelného a chemicko-tepelného spracovania a meraním priebehu tvrdosti podľa Vickersa pri rôznom zaťažení. Skúšky prebiehajú podľa európskych noriem. Určujeme percentuálny obsah jednotlivých fáz v mikroštruktúre.

Prístrojové vybavenie:

 • Svetelný metalografický mikroskop DMI 5000 s programovým vybavením LAS 3.8 na prenose dát z mikroskopu do počítača
 • Svetelné mikroskopy Jenaverty,  mikroskop Neophot 21 a stereolúpa binokulár do 45x.
 • Mikrotvrdomer V10 K/AQ na meranie tvrdosti metódou Vickers, s príslušným softwarovým vybavením.

Prístrojové vybavenie na prípravu metalografických výbrusov:

 • Píla Mikron 3000/150 na rezanie metalografických vzoriek
 • Zalisovačka Standard 30 na zalisovanie metalografických vzoriek do bakelitu a dentakrylu.
 • Automatická brúska a leštička Mecotech 234

Skúšobné metódy:

 • Hodnotenie makroštruktúry (vnútorných a vonkajších vád, riešenie problematiky porušovania súčastí)
 • Hodnotenie mikročistoty a mikroštruktúry, určenie jednotlivých fáz rôznych typov kovových a nekovových (farebných kovov) materiálov
 • Meranie nanesenej hrúbky na povrchu materiálu ako aj ovplyvnenie mikroštruktúry po tepelnom spracovaní alebo po chemicko-tepelnom spracovaní (cementovaní, nitrocementovaní, nitridovaní a pod.) metalograficky a priebehom tvrdosti podľa Vickersa
 • Určovanie veľkosti zŕn podľa príslušných noriem pre rôzne druhy materiálov
 • Určovanie percentuálneho obsahu fáz v mikroštruktúre
 • Expertízne riešenie rôznych príčin porušení pred a po tepelnom spracovaní hotových súčastí, po ich degradácii alebo havárii

Výsledky a štúdie:

V metalografickom laboratóriu sú hodnotené materiály, ktoré sú súčasťou riešenia grantových úloh, projektov KEGA, VEGA (európskych projektov) a úloh riešených v rámci  HZ VTP. Spolupráca v rámci riešenia praktických problémov s firmami RONA, a.s. Lednické Rovne, Continental, a.s. Púchov, Kaliareň, a.s. Považská Bystrica.

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie