Laboratórium termofyzikálnych meraní a matematického modelovania

V laboratóriu možno vyšetrovať mechanické a tepelné vlastnosti konštrukčných materiálov a modelovať fyzikálne procesy v nich. Spektrum aplikácií je široké a výsledky sú aplikovateľné v priemysle, ale aj vo výskume. Dáta z DMA sa využívajú pre testovanie mechanických vlastností polymérov za rôznych podmienok, ako je zmena elasticity polymérov pri určitom type namáhania a deformácii alebo pri fluktuácii teplôt, miery zosieťovania polymérov ovplyvňujú viskozitu ich tavenín, stabilitu polymérov, alfa a beta relaxácie a ich aktivačné energie, postupnú zmenu rozmerov materiálu pri zaťažení, kinetiku chemických procesov, ako je vytvrdzovanie živíc, polymerizácie a sieťovanie, mechanické straty v materiály, relaxácie reťazcov polymérov.

Prístrojové vybavenie:

  • PerkinElmer Diamond DMA (teplotný rozsah od – 150 °C do 400 °C)
  • Termovízny skener Vigo Systems (citlivosť 0,01 °C)
  • Termovízna kamera FLIR Systems (ručná, citlivosť 0,1 °C)
  • Experimentálna zostava RTL na meranie termofyzikálnych parametrov tuhých konštrukčných materiálov pulznou prechodovou metódou (teplotný rozsah od -20 °C do 70 °C)
  • PC pracovná stanica so základným softvérovým vybavením (Windows 8, MS Office, Internet)

Skúšobné metódy:

  • meranie mechanických vlastností tuhých látok
  • meranie tepelných parametrov nízkovodivých materiálov
  • matematické modelovanie fyzikálnych procesov

Výsledky a štúdie:

Výskumné práce boli zamerané na preštudovanie dynamicko-mechanicko termických vlastností pripravených elastomérnych zmesí, elastomérnych zmesí plnených polysacharidmi v spolupráci s ÚP SAV, Continental Matador Truck Tires s.r.o. a Leteckou fakultou TU Košice.

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie