Laboratórium termickej analýzy

 

Činnosť laboratória je zameraná na skúmanie termoanalytických vlastností širokej škály materiálov a kompozitov v rozsahu teplôt 30 – 600 °C v inertnej atmosfére. Experimenty umožňujú študovať kinetiku procesov (kinetiku kryštalizácie polymérov, kinetiku vulkanizácie elastomérov a pod.),  tepelnú vodivosť a degradáciumateriálov. Step-scan umožňuje sledovať fázové prechody polymérov. Metódu DSC možno použiť na meranie teplotných a entalpických veličín materiálov, stanovenie oxidačných stabilít a čistoty materiálov.

Prístrojové vybavenie:

  • Pyris Diamond DSC, presnosť ± 0,1 °C/± 0,01 °C

Skúšobné metódy:

  • stanovenie termických charakteristík tuhých látok a zmesí
  • štúdium fázových prechodov materiálov
  • testovanie kvality materiálov
  • štúdium charakteristických teplôt materiálov

Výsledky a štúdie:

Výskum bol zameraný na meranie termickej stability elastomérnych zmesí plnených silikou, charakteristických teplôt pre rezorcinol a montmorillonity pre Continental Matador Truck Tires, s.r.o., zisťovanie charakteristických teplôt pre elastomérne zmesi s obsahom plniva na báze uhlíkových nanorúrok v spolupráci s DANUBIA Nanotech, s. r. o.,  pobočka MAX PLANCK Institut Stuttgart., zisťovanie termickej stability autotextílií v spolupráci s VW Nemecko, meranie charakteristických teplôt fólií, hadíc, textílií, prímesi do gúm pre Vipotest, s.r.o. Taktiež bol skúmaný vplyv zloženia adhezívneho systému na kinetiku vulkanizácie v spolupráci s Matador, a.s. Púchova riešený predohrev sklárskej vsádzky pre potreby RONA, a.s. Lednické Rovne a Slovglass, a.s. Poltár.

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie