Laboratórium spektrálnych metód

 

Činnosť laboratória je zameraná na stanovenie fyzikálnych vlastností materiálov, základné rozbory pôd, vôd a iných zložiek životného prostredia, semikvantity prvkov, identifikáciu textilných výstužných materiálov, štúdium emulzií v rozlíšení 20-1000x, meranie remisie hladkých, nelesklých povrchov, absorbanciu, resp. transmitanciu  kvapalných látok v kyvetách. K dispozícii je možnosť merať transmisné a absorpčné  spektrá v   UV a VIS oblasti, meranie belosti  vlákien a tkanín.

Prístrojové vybavenie:

 • Leukometer – (Carl Zeiss Jena)
 • Specord UV VIS
 • Spekol 10 s nástavcom EK 1 (Carl Zeiss Jena); s nástavcom R 45/0 (Carl Zeiss Jena)
 • Mikroskop KAPA 3000 M
 • Atómový absorpčný spektrofotometer AAS3, Carl Zeis Jena s dvoj- a jednolúčovým režimom s kompenzáciou pozadia UV/VIS a emisným režimom
 • Nis –Elements AR 2.30 – svetelný mikroskop Nicon, CCD kamera  s detektorom s rozlíšením 1392×1040 pixelov, software Nis –Element a PC

Skúšobné metódy:

 • stanovenie absorbancie vôd pri 254 nm a iné
 • stanovenie obsahu pigmentov v polyméroch a prírodných substrátoch
 • meranie remisie hladkých, nelesklých povrchov
 • atómové a emisné stanovenie nasledovných prvkov: Na, K, Cu, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, B, Ca, Ti, Ge, Zr, Al, Ba, Si, D2HK, Pb, Mg, Zn, Ag, D2
 • sledovanie, snímanie a archivovanie hrubej povrchovej štruktúry vlákna, priadze, tkaniny, pleteniny a netkanej textílie v prechádzajúcom a dopadajúcom svetle,
 • ručné alebo automatické meranie priemeru vlákien kruhového prierezu,
 • ručné alebo automatické meranie priemeru priadze
 • merania plochy pórov v tkanine
 • určenie zmesovacieho pomeru dĺžkových a plošných textílií pre zmesové komponenty rozpoznateľné na základe povrchovej štruktúry
 • analýza odpadových, technologických a úžitkových vôd a iných environmentálnych zložiek

Výsledky a štúdie:

Stanovenie kolority skla s využitím rovnomerného farebného priestoru CIELAB meraním transmisného spektra sa uskutočnilo pre RONA, a.s. Lednické Rovne. Optimalizácia procesu výroby porézneho SiO2 z Mikrosilica-Sioxidu s cieľom dosiahnuť produkty vhodné pre prípravu gumárenských zmesí plnených SiO2 sa realizovalo pre Matador Holding, a.s. Istebné.  Stanovenie spektrálnych vlastností nových komplexov na báze ťažkých kovov – adhezíva, urýchľovače sírnej vulkanizácie sa realizovalo pre potreby Matador a.s. Púchov. Možnosti ekologizácie výroby olovnatého krištáľu recykláciou prachu zo spalinových filtrov boli riešené pre Slovglass, a.s. Poltár. Chemická analýza vzorky kondenzátu z termickej analýzy, stanovenie Na2O, K2O, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO pre Skloplast: A Johns Manville Company, a.s. Trnava. Meranie priemeru polyesterových vlákien a zmesovacieho pomeru na  výplnkových materiáloch určených do vankúšov a paplónov pre Áčko a.s. Ružomberok, meranie pórovitosti, snímanie obrazov vlákien, nití a pletenín pre Fibrochem Svit, a.s. Stanovenie spektrálnych vlastností vybraného adhezíva bolo realizované pre potreby Continental Matador Truck Tires, s.r.o. Púchov.

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie