Laboratórium organických materiálov

Činnosť laboratória je zameraná na izolácie farbív a iných organických látok z prírodných zdrojov, extrakcie, farbenie prírodných a syntetických vlákien, potlač textílií a na modifikáciu  biopolymérov, syntézu nových organických látok, biopolymérov s dôrazom na povrchovoaktívne látky, zahusťovadlá, tenzidy a vychytávače voľných radikálov. Zaoberáme sa aj prípravou a výberom polysacharidov, ich derivátov ako vhodných aditív do polymérnych zmesí.

Prístrojové vybavenie:

 • homogenizátor DIAX  900 230 VAC Heidolph-Instruments
 • miešadlá RZR 20050 Heidolph, IKA RW 16 basic, magnetické EKT 3001 K s nástavcom a kontaktným teplomerom so sondou
 • pH konduktometer OK 117 Radelkis
 • tenziometer DuNouy
 • vákuová odparka RVO 200 BUCHI
 • spektrofotometer spektroFlex 6600

Skúšobné metódy:

 • štúdium povrchovo-aktívnych vlastností:

  • stanovenie povrchového napätia a kritickej micelárnej koncentrácie
  • stanovenie emulgačnej účinnosti
  • stanovenie zmáčacej účinnosti

 • štúdium funkčných vlastností:

  • stanovenie pracej účinnosti
  • stanovenie antiredepozičnej účinnosti
  • stanovenie penivosti
  • stanovenie antioxidačných vlastností

 • stanovenie pH a bodu topenia
 • meranie UV-VIS spektier roztokov v rozsahu 190-1100 nm

Výsledky a štúdie:

Cieľom výskumných prác bolo nájsť polymérne biosurfaktanty, ktoré by mohli znížiť vysokú spotrebu nedegradovateľných tenzidov na báze ropných produktov. Výskum bol obsahovou náplňou a súčasťou riešenia výskumných prác realizovaných na pracovisku v rámci riešenia projektov typu VEGA, APVT a CUGA v oblasti polymérnych materiálov v spolupráci s CHÚ SAV a fy Procter  & Gamble.  Výskum bol aj súčasťou riešenia výskumných prác realizovaných na pracovisku v rámci riešenia úloh pre Výskumný ústav zeleninársky, s.r.o. a CHEMOSVIT, a.s. z hľadiska izolácie farbív z rastlinných zdrojov a farbenia textilných substrátov.

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie