Laboratórium holografie

 

Činnosť laboratória je zameraná na nedeštruktívnu kontrolu výrobkov a ich častí metódou ESPI (Electronic Speckle Pattern Interferometry), umožňuje vyšetrovanie deformácie skúmaného objektu, vizualizáciu vibračných polí objektu, meranie jeho vlastných frekvencií a ďalšie holografické a interferometrické merania.

Prístrojové vybavenie:

 • holografický stôl,
 • He-Ne laser s výkonom 50 mW,
 • polovodičový laser Nd-YAG,
 • optická aparatúra (zrkadlá, šošovky, matnice, deliče zväzkov),
 • mechanické častí (stojany a držiaky),
 • elektroakustická aparatúra (generátor sinusoidálneho signálu, zosilňovač,
 • CCD videokamera CB – 3803,
 • riadiace PC spolu so špecializovaným hardvérom a softvérom (framegrabber KAPA LAB PCI, SW pre spracovanie obrazu IMPOR 4.5),
 • klimatizačná jednotka.

Skúšobné metódy:

 • využitie vlastnosti laserových škvŕn (specklov) a digitálne spracovanie obrazu,
 • ESPI a softvérovým vybavením aparatúry  sa získajú obrazy deformácie meraného telesa v reálnom čase,
 • možnosť merať statické zaťaženie, dynamické zaťaženie (meranie vibrácií telesa v reálnom čase),
 • určenie modulu pružnosti v ťahu, modul pružnosti v šmyku, Poissonovo číslo

Výsledky a štúdie:

Cieľom výskumných prác  bolo sledovanie vlastných tvarov kmitania dosiek rôznych tvarov a rôznych materiálov (kovové materiály, kompozitné materiály), určenie rezonančných frekvencií meraného objektu, sledovanie vlastných tvarov kmitania autoplášťov. V rámci spolupráce s Matador, a.s. Púchov sa merali vlastné  frekvencie  vibrácií  osobných  plášťov a modálna analýza osobných plášťov pomocou speckle interferometrie a bodového snímača vibrácií. Výskum bol aj obsahovou náplňou a súčasťou riešenia výskumných prác realizovaných na pracovisku v rámci riešenia projektov VEGA a KEGA.

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie