Laboratórium fyzikálnych metód

Činnosť laboratória je zameraná na meranie Littletonovho bodu mäknutia skiel a štúdium termickej stability látok, termickej degradácie a rozkladu anorganických, organických látok, polymérov s prihliadnutím k použitým finálnym metódam analýz a k štatistickému spracovaniu dát. Analýza sklovitých materiálov a surovín pre ich výrobu je zameraná do oblasti silikátov, skiel a surovín.

Prístrojové vybavenie:

  • zariadenie na meranie Littletonovho bodu mäknutia KZ-35
  • dilatometer Chevenard
  • derivatograf MOM

Skúšobné metódy:

  • meranie Littletonovho bodu mäknutia skla
  • meranie dilatometrickej transformačnej teploty skla
  • meranie DTA a TG
  • degradačné procesy, zmeny hmotnosti

Výsledky a štúdie:

Výskumné práce boli zamerané na chemickú analýzu vzoriek kondenzátu z TA, stanovenie obsahu SiO2, B2O3, F–, SO42-, Na2O, K2O, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, vlhkosti a stanovenie Littletonovho bodu mäknutia skla pre Skloplast: A Johns Manville Company, a.s. RONA. Rozklady skiel na stanovenie zloženia skloviny pre sklárne, rozklady sklenených korálikov na stanovenie zloženia v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV Nitra, stanovenie fluoridov v sklovine pre sklársky priemysel.

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie