Laboratórium elektrónovej mikroskopie

Činnosť laboratória je zameraná na vyhodnocovanie mikromorfológie lomov, povrchov vzoriek a morfológie mikročastíc do veľkosti 1µm. Rastrovací elektrónový mikroskop je jeden z najdôležitejších nástrojov optickej analýzy povrchov využívajúci sekundárne elektróny na pozorovanie vyšetrovaného povrchu. Výhodou je veľká hĺbka ostrosti, ktorá je väčšia ako pri svetelnom mikroskope pri rovnakom zväčšení. Ďalšou výhodou je trojrozmerný obraz, ktorý je možno ľahko interpretovať.

Skúšobné metódy:

  • Hodnotenie materiálových charakteristík kovových i nekovových materiálov vrátene hodnotenia mikroštruktúr a hodnotenia lomových plôch na REM
  • Komplexné analýzy príčin havárií strojných súčastí
  • Spolupráca pri optimalizácii výrobných technológií
  • Optimalizácia režimov tepelného spracovania.

Výsledky a štúdie:

Výskumné práce boli zamerané v oblasti vývoja, výroby a exploatácii súčastí motocyklových reťazí pre ČZ Řetězy a. s., Strakonice, oblasti identifikácie metalurgických vád a optimalizácie technológie výroby pre Metalurg, Dubnica nad Váhom, optimalizácie technológie výroby skrutiek fosfátovanie, tepelné spracovanie pre RIBE Slovakia, Dubnica nad Váhom, v oblasti vývoja, výroby a exploatácii súčastí zubných vŕtačiek pre Chirana Medical, Stará Turá , materiálová analýza znečistenia skloviny oceľovými súčiastkami RONA, L. Rovne, materiálová expertíza havarovaných matíc pre Odenberg Engineering, s.r.o.  Pezinok,  materiálová expertíza havarovaných skrutiek a podložiek pre Schneider Electric, a. s., Písek, optimalizácia technológie výroby tvárnej liatiny pre Kovosvit Mas, ČR, hodnotenie kvality technologického procesu tepelného spájania povlakovaných hliníkových častí elektromotora pre HVCC, Ilava, spolupráca pri riešení aktuálnych operatívnych problémov – korózia parovodných trubiek kotla, praskania kordov pneumatík, vplyv pretavovania na štruktúru a vlastnosti zliatiny AlMg3 pre Matador, Púchov.

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie