O nás

Videogaléria

Systematická podpora vedy a výskumu je predpokladom pre trvalo udržateľný ekonomický rast. Ten by mal byť založený na najnovších poznatkoch, ktoré by však boli pre spoločnosť bezcenné, ak by neboli pretransformované do praxe. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je inovujúca vzdelávacia inštitúcia, ktorá sa zameriava na vytváranie platformy odbornosti do praxe z akademickej sféry do sféry komerčnej na základe vybudovaného Centra transferu technológií – CENTRATECH.

CENTRATECH je centrum Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktoré zabezpečuje komplexný proces transferu know-how, optimalizovaných výrobných a produkčných postupov v oblasti skla, silikátových a polymérnych materiálov, gumy, keramiky do výrobnej sféry a súčasne aj do aplikovaného biomedicínskeho výskumu. Hlavnou prioritou je vyhľadávanie partnerov a investorov z priemyselného a podnikateľského prostredia a súčasne aj príprava spoločných spin-off spoločností.

Hlavným podnetom pre zriadenie Centratechu bolo predovšetkým presun poznatkov výskumu do priemyslu a služieb. TnUAD a jej účasti disponujú so značným bohatstvom vo forme informácií a poznatkov, zrealizovaných výskumov a ich výsledkov, avšak len ich pretransformovaním do praxe naberajú na skutočnej hodnote.

Centratech zabezpečuje:

  • Realizáciu projektovej spolupráce medzi TnUAD, organizácia výskumu a vývoja a súkromným sektorom národnej a medzinárodnej úrovni;
  • Optimalizáciu procesov pre manažovanie prenosu výsledkov a odborných aktivít do praxe na základe identifikovaných potrieb priemyslu v oblasti skla, keramiky, polymérnych materiálov (plastov a gumy), anorganických a kovových materiálov, fyzikálneho inžinierstva materiálov, environmentálneho inžinierstva a tiež do aplikovaného biomedicínskeho výskumu;
  • Riadenie procesu transferu know-how, optimalizovaných výrobných a produkčných postupov v oblasti aplikovaného výskumu na TnUAD do výrobnej praxe priemyselných partnerov.

V rámci vedeckého kariérneho rastu TnUAD poskytuje odborné školenia zamerané na špičkové laboratórne prístroje a na ich detailnú funkcionalitu, ktoré boli získané v rámci investičných projektov a odborné jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku pre zahraničné vedecké publikovanie i nadväzovanie spolupráce. Zároveň sa na pôde TnUAD v Trenčíne uskutočňujú medzinárodné vedecké konferencie so zameraním na transfer materiálového výskumu do praxe.

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie