Vízia a poslanie CENTRATECHU

Strategickým zámerom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je vytváranie platformy prenosu odbornosti do praxe z akademickej sféry do sféry komerčnej. Prostredníctvom projektu s názvom Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do praxe vytvára Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne priestor pre uplatnenie talentovaných postdoktorandov a absolventov inžinierskeho štúdia s technickým zameraním. V rámci vedeckého kariérneho rastu im poskytujeme odborné školenia pre špičkové laboratórne prístroje na ich detailnú funkcionalitu získané v rámci investičných projektov a odborné jazykové vzdelávanie v pre zahraničné vedecké publikovanie i nadväzovanie spolupráce. Zároveň sa na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočňujú medzinárodné vedecké konferencie so zameraním na transfer výskumu do praxe.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne podľa svojho strategického zámeru budovania Centra transferu technológií TnUAD, rozšírila a naďalej rozširuje svoj tím o mladých vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí tak môžu nájsť uplatnenie na spoločnom pracovisku Vitrum Laugaricio a na Fakulte priemyselných technológií v Púchove. Vitrum Laugaricio je špičkovo vybavené pracovisko orientujúce sa na výskum a aplikovaný vývoj v oblasti skla, silikátových materiálov a keramiky. Má štatút excelentného pracoviska v Európskej únii. Fakulta priemyselných technológií v Púchove patrí medzi desiatku najlepších technických fakúlt na Slovensku. Je výnimočná predovšetkým priamou väzbou na výrobnú prax a prípravou odborníkov pre jej potreby. Svojím zameraním predstavuje unikát v rámci Slovenskej republiky.

Centratech má ambíciu zabezpečovať širokú škálu služieb v oblasti vyhľadávania, triedenia, riadenia, ako aj zhodnocovania inovačného potenciálu a ochrany výsledkov duševného vlastníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Hlavnými prioritami centra bude pomoc pri vyhľadávaní partnerov a investorov z priemyselného a podnikateľského prostredia a prevádzkovania spin-off spoločností. Budovaním komunikácie medzi akademickou a súkromnou sférou budeme plne schopní nastavovať podmienky pre transfer technológií a znalostí do praxe, chrániť a spravovať duševné vlastníctvo odborných pracovníkov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a poskytovať vedecko-výskumným pracoviskám, ale aj firmám profesionálnu podporu a servis vo všetkých súvisiacich oblastiach od nadviazania komunikácie, licencovania až po implementáciu nových technologických procesov do výroby.

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie