Duševné vlastníctvo

V rámci ochrany duševného vlastníctva sa TnUAD riadi vnútornými smernicami:

 1. Smernica o ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva, ktorá vysvetľuje základné pojmy v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva, rieši všeobecné povinnosti zamestnancov pri ochrane priemyselného vlastníctva, oznámenie vzniku priemyselného vlastníctva, práva priemyselného vlastníctva, zmluvný výskum, odmeňovanie za vytvorenie a využívanie predmetu priemyselného vlastníctva a ochranu obchodného tajomstva.
 2. Smernica o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, ktorá rieši informačnú povinnosť zamestnancov TnUAD, zachovávanie mlčanlivosti, ochranu dôverných informácií, povinnosti vedúcich zamestnancov TnUAD pri zabezpečení mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií, sankcie za nedodržanie mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií.
 3. Smernica o administrácii portfólia duševného vlastníctva, ktorá upravuje administráciu portfólia duševného vlastníctva, evidenciu dokumentácie o duševnom vlastníctve na TnUAD, sledovanie lehôt (zákonných/zmluvných), vedenie interných databáz a evidenciu porušovania práv duševného vlastníctva.

V rámci národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku  (NITT SK) podpísala TnUAD s Centrom vedecko-technickými informáciami (CVTI SR) zmluvu o poskytovaní expertných podporných služieb, ktoré zahŕňajú:

 • asistencia pri výbere výsledkov vedecko-výskumnej činnosti na priemyselno-právnu ochranu a odhad komerčného potenciálu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti,
 • vypracovanie stratégie priemyselno-právnej ochrany duševného vlastníctva,
 • príprava a podanie patentovej prihlášky a prihlášky pre všetky relevantné predmety priemyselného vlastníctva v Slovenskej republike a na zahraničných patentových úradoch, zastupovanie pred patentovými úradmi,
 • rešeršné služby pred podaním prihlášky relevantných predmetov priemyselného vlastníctva,
 • vyhľadávanie partnerov pre komercializáciu s využitím Experta,
 • sprostredkovanie stretnutí zástupcov akademických organizácií s partnerom pre komercializáciu,
 • stratégia komercializácie duševného vlastníctva,
 • spolupráca pri tvorbe licenčných zmlúv,
 • vedenie rokovaní, sprevádzanie pri rokovaniach,
 • monitoring dodržiavania licenčných podmienok a kontrola nelicenčnej výroby na trhoch,
 • vypracovanie návrhov zmlúv a posúdenie návrhov zmlúv,
 • poradenstvo pri tvorbe a tvorba podnikateľského plánu pre komercializáciu formou Spin-off,
 • asistencia pri zakladaní Spin-off,
 • vyhľadávanie investorov pre rozvoj Spin-off spoločnosti,
 • marketingové prezentácie technológie,
 • vypracovanie technickej alebo inej dokumentácie k výstupom vedecko-výskumnej činnosti,
 • asistencia pri formulovaní požiadavky pre podporu v procese Transferu technológií a pri navrhovaní spôsobu realizácie Transferu technológie,
 • aktívne vyhľadávanie duševného vlastníctva – výstupov vedecko-výskumnej činnosti v akademickom prostredí vhodných pre realizáciu ochrany duševného vlastníctva a komercializáciu.
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie