Referencie a prípadové štúdie

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne spolupracuje nielen s akademickým sektorom, ale aj s priemyselnými partnermi.

Spolupráca s akademickým sektorom:

Názov

Krajina

Slovenská akadémia vied

Slovensko

Friedrich Alexander Universität Erlangen – Nurnberg

Nemecko

Otto-Schot Institut fur Materialforschung, Universität Jena

Nemecko

Instituto de Cerámica y Vidrio, Madrid

Španielsko

Università degli Studi di Padova

Taliansko

Universität Bayreuth

Nemecko

Univerzita Liberec

ČR

Otto von Guericke Universität Magdeburg

Nemecko

Fakulta Vojenských technológií Univerzity obrany Brno

ČR

University of Trondheim

Nórsko

ISOTREND, Praha

ČR

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

ČR

Belorusian State Technological University, Organic Substances Technology Faculty, Department od Technology of Petrochemical Synthesis and Polymer Materials Processing

Bielorusko

Vysoká škola baňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

ČR

České vysoké učení technické v Prahe
Strojní fakulta, Ústav materiálového inženýrství

ČR

Warsaw University of Technology, Faculty of Mechatronics

Poľsko

 

 

Spolupráca s priemyselným sektorom:

 • V rámci kooperácie s firmou ENEX trade, s. r. o. Trenčín je realizovaný:

  • výskum v oblasti spracovania a zhodnocovania vybraných materiálov;
  • hodnotenie štruktúry vybraných materiálov optickými metódami;
  • výskum v oblasti termickej analýzy vybraných materiálov;
  • výskum v oblasti biologického spracovania vybraných materiálov.

 • V rámci s kooperácie so spoločnosťou Continental Matador Rubber s. r. o. Púchov sa uskutočňuje:

  • Sledovanie vybraných materiálov, skúšky a analýzy vybraných parametrov materiálov použitých vo výrobe;
  • Vyhodnotenie skúšok vo výrobnom procese s cieľom jeho optimalizácie;
  • Analýza vplyvov vybraných faktorov a parametrov v súvislosti s kvalitou výroby.

 • V rámci kooperácie s firmou Krivý spol. s r. o. Dolný Moštenec prebiehajú nasledovné odborné činnosti:

  • Návrh a finálna tvorba súčiastok a komponentov po zohľadnení očakávaných vlastností zadefinovaných zákazníkom;
  • Návrh materiálu, vyhotovenie technickej dokumentácie;
  • Návrh technologického postupu

 • V rámci kooperácie s Výskumným ústavom chemických vlákien a. s., Svit sú realizované v rámci projektu:

  • Práce v akreditovanom laboratóriu VÚCHV a. s., Svit na úlohách pri analýze odobraných vzoriek odpadových vôd;
  • Práce v akreditovaných laboratóriách VÚCHV a. s. Svit na úlohách pri analýze odobraných vzoriek textílií

 • V rámci kooperácie so spoločnosťou MIKON spol. s r.o. Pruské prebiehajú:

  • Skúšky vzoriek zmesí k vývoju jednotlivých výrobkov (fyzikálno-mechanické vlastnosti);
  • Aktivity za cieľom zlepšení kvality výstupov a optimalizácie sledovaných ekonomických parametrov.

 • V rámci kooperácie so spoločnosťou GOMS s. r. o. Púchov prebiehajú nasledovné odborné aktivity:

  • Návrh a vývoj nových strojov a zariadení;
  • Spolupráca v oblasti optimalizovania už existujúcich zariadení;
  • Tvorba 2D a 3D modelov v danom softwarovom rozhraní;
  • Tvorba technologických postupov.

 • V rámci kooperácie s Poľnohospodárskym družstvom Mestečko prebiehajú aktivity:

  • v oblasti životného prostredia/návrh, ohlasovacie povinnosti, odbery vzoriek, atď.;
  • výskum v oblasti čistenia vôd.

 • V rámci kooperácie so spoločnosťou RONA a. s. Lednické Rovne sa uskutočňuje:

  • Výskum a optimalizácia určeného zariadenia priamo z výroby;
  • Sledovanie vplyvov vybraných parametrov na výrobu;
  • Odber a analýza vzoriek pri neoptimálnej výrobe, návrh nápravných opatrení;
  • Identifikácia nehomogenít úžitkového skla.

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie