Vitrum Laugaricio

Centrum kompetencie skla Vitrum Laugaricio (VILA ) je spoločným pracoviskom TnUAD, Ústavu anorganickej chémie SAV Bratislava, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava a sklárne RONA, a.s., Lednické Rovne lokalizovaným v priestoroch TnUAD. Predstavuje jediné slovenské pracovisko zamerané na základný a aplikovaný výskum v oblasti skla, od roku 2012 je nositeľom Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály (CEKSIM), ktoré je spoločným pracoviskom ÚACH SAV BA, TnUAD a ÚACH SAV Košice. VILA má neprerušenú kontinuitu s trenčianskym Výskumným a vývojovým ústavom sklárskym (VVUS), na ktorom pracovisko vzniklo ako Spoločné laboratórium pre základný výskum skla Centra chemického výskumu SAV a VVUS už v apríli 1983. Z tohto pohľadu má pracovisko už viac ako štvrťstoročnú tradíciu v oblasti základného a aplikovaného sklárskeho výskumu.

V súčasnosti je pracovisko vybudované komplexne, disponuje širokou škálou špičkových prístrojov v medzinárodnom meradle ako kompletné laboratórium materiálového výskumu, ktoré zabezpečuje celý proces vývoja, prípravy a charakterizácie materiálov nielen v oblasti bezprostredného objektového zamerania centra, teda skla a keramiky, ale aj materiálov všeobecne, či už kovov, polymérov alebo iných typov materiálov. Spojením spolupracujúcich partnerov vzniklo na Slovensku unikátne výskumno-vývojové centrum, ktoré zabezpečuje všestranne prospešnú kooperáciu akadémie, univerzít aj priemyselnej sféry. Jej prínosom ako vzdelávacej inštitúcie je hlavne to, že je zdrojom študentov. VILA TnUAD totiž pravidelne ponúka miesto vybraným doktorandom TnUAD, ktorých v rámci svojej výskumnej práce vedie k riešeniu špecializovaných úloh týkajúcich sa výskumu a vývoja nekovových anorganických materiálov, predovšetkým skla a pokročilých keramických materiálov a kompozitov.

Do fungovania VILA TnUAD sa v rámci projektových aktivít zapájajú univerzitné pracoviská nielen z vysokých škôl na Slovensku, ale aj v Česku, Nemecku alebo Veľkej Británii. VILA TnUAD v rámci svojich aktivít rieši vedeckovýskumné úlohy na báze výmeny skúseností, výsledkov a aplikácie do vzdelávacej činnosti a pre priemyselných partnerov. Predstavuje jediné slovenské pracovisko zamerané na základný a aplikovaný výskum v oblasti skla a súčasne aj na univerzitné vzdelávanie vrátane doktorandského štúdia v tejto oblasti. Študijný program Anorganické technológie a materiály (anglický názov Inorganic Technology and Materials) sa poskytuje na treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.).