Aktivity projektu

1.1 Vytvorenie podmienok pre fungovanie spoločného pracoviska FPT TnUAD a VILA TnUAD pre transfer nových technológií a špičkovej odbornosti do praxe

V rámci aktivity sa vytvoria podmienky pre vytvorenie spoločného pracoviska FPT TnUAD a VILA TnUAD pre transfer nových technológií a špičkovej odbornosti do praxe. Pripravia sa materiálové a priestorové podmienky fungovania pracoviska, resp. jeho dvoch pobočiek, v Trenčíne a Púchove.
Spracuje sa podrobný manuál pre riadenie procesov v ochrane duševného vlastníctva a komercionalizácie výstupov.
Zozbierajú a spracujú sa potencionálne možnosti a návrhy na spoluprácu s praxou formou poskytovania odborných analýz, prístrojového času a odborných konzultácií.

1.2 Prevádzka spoločného pracoviska FPT TnUAD a VILA TnUAD pre transfer nových technológií a špičkovej odbornosti do praxe

V rámci aktivity sa nadviaže na už rozbehnutú kooperáciu FPT TnUAD a VILA TnUAD s podnikmi a výrobnou sférou prostredníctvom činnosti 5 absolventov FPT TnUAD a 10 postdoktorandov v oblasti anorganickej chémie, skla, keramiky, polymérnych materiálov (plastov a gumy), anorganických materiálov, fyzikálneho inžinierstva materiálov a environmentálneho inžinierstva. Vybudované personálne zázemie má byť základom vznikajúceho Centra transferu technológií TnUAD.

2.1 Zvyšovanie odbornej kvalifikácie a kompetencie zamestnancov a doktorandov VILA TnUAD vo výskume a vývoji

Školenie zamestnancov a doktorandov VILA TnUAD v Trenčíne zamerané na zvýšenie jazykových kompetencií (odborná angličtina – odborná prezentácia, písomná a ústna odborná komunikácia) a školenia k laboratórnemu prístrojovému vybaveniu a používaniu softwaru :

 • školenie na softvér High Score
 • aplikačný kurz na prácu s elektrónovým mikroskopom JEOL 7600 f
 • aplikačný kurz pre pokročilých užívateľov a operátorov elektrónového mikroskopu JEOL 7600 f
 • aplikačný kurz pre užívateľov termoanalytických metód (diferenciálna termická analýza, termogravimetria, diferenciálna skenovacia kalorimetria, termomechanická analýza)
 • aplikačný kurz pre užívateľov fluorescenčnej spektrometrie. Náplňou kurzu bude oboznámenie užívateľov s teoretickými aspektmi, možnosťami a obmedzeniami fotoluminiscenčných a fluorescenčných meraní, spôsobom získavania a vyhodnocovania experimentálnych údajov
 • aplikačný kurz pre užívateľov UV-VIS-NIR spektrometrie
 • Aplikačný kurz pre užívateľov ICP OES
 • aplikačný kurz pre užívateľov zariadení pre keramografickú a metalografickú úpravu vzoriek.
 • školenie pre vyhodnocovanie experimentálnych dát – kurz štatistického vyhodnocovania experimentálnych dát
 • školenie zamerané na efektívnu prípravu a vyhodnocovanie experimentov

2.2 Zvyšovanie odbornej kvalifikácie a kompetencie zamestnancov a doktorandov FPT TnUAD vo výskume a vývoji

Školenie pre vedeckých zamestnancov a doktorandov FPT TnUAD v Púchove zamerané na zvýšenie jazykových kompetencií (odborná angličtina – odborná prezentácia, písomná a ústna odborná komunikácia) a školenia k laboratórnemu prístrojovému vybaveniu a používaniu softwaru:

 • školenie pre prácu so softvérom ADAMS
 • školenie pre prácu so softvérom MARC- softvér na FEM analýzu statiku a dynamiku lineárnu a nelineárnu
 • školenie pre prácu so softvérom Nastran- softvér na FEM analýzu
 • školenie pre prácu so softvérom Patran – softvér na FEM analýzu
 • školenie pre práce so softvérom NIS Element – softvér na obrazovú analýzu materiálov
 • školenie pre počítačovú grafika – práca so softvérom Photoshop a CorelDraw
 • školenie v oblasti interiérového dizajnu
 • školenie pre oblasť textilného dizajnu a návrhárstva

3.1 Cezhraničná a domáca kooperácia v oblasti vzdelávania ľudských zdrojov a implementácie výsledkov výskumu a vývoja na FPT TnUAD a VILA TnUAD

Aktivita bude založená na vzájomnej spolupráci s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, organizovaním seminárov, workshopov, spoločných konferencií, odborných exkurzií, výmenných stáží (študentov, doktorandov, vedecko-výskumných pracovníkov a pedagógov), odborných prednášok, spoločných publikačných výstupov vo forme zborníkov a iných, ako aj implementácia poznatkov do pedagogickej praxe a pre potreby priemyselných partnerov.

Organizovanie, resp. spoluorganizovanie:

 • medzinárodných 4 konferencií
 • 6 odborných seminárov
 • 5 workshopov
 • 4 odborné exkurzie
 • 4 výmenné cezhraničné stáže