Základné informácie o projekte

Názov projektu

“Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do praxe”

Kód ITMS

26110230118

Operačný program

Vzdelávanie

Spolufinancovaný z

Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os

1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie

1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Cieľ projektu

“Zvýšiť kvalitu rozvoja a vzdelávania ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja
Podporiť spoluprácu medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na báze prenosu výsledkov, odborných aktivít do praxe”

Špecifický cieľ projektu

Zvýšiť kvalitu a rozvíjať ľudské zdroje vo výskume a vývoji na TnUAD

Miesto realizácie

VILA TnUAD , Študentská 2, 911 50 Trenčín, Fakulta priemyselných technológií TnUAD, Ivana Krasku 491/30, Púchov

Termín realizácie

1/2014 – 12/2015

Rozpočet projektu

1 181 872,49 €

Web stránka projektu

www.tnuni.sk/centratech

Kontakt a info

Mgr. Peter Nižňanský, projektový manažér, peter.niznansky@tnuni.sk