Služby


Centratech vznikol za účelom podpory spolupráce vedeckej komunity TnUAD s priemyselnými partnermi a podpory prenosov výsledkov výskumu TnuAD do praxe.

Služby a aktivity

 • Sprostredkovanie spolupráce akademickej a priemyslenej sféry
 • Uplatnenie vedecko – výskumných výsledkov v praxi
 • Ochrana a správa duševného vlastníctva
 • Propagácia vedecko – výskumných aktivít TnUAD
 • Vzdelávanie a poradenstvo v oblasti transferu technológií a duševného vlastníctva

Služby pre priemysel

 • využitie výskumných, vývojových a laboratórnych kapacít TnUAD pre potreby priemyselných partnerov
 • odborné konzultácie v oblasti transferu technológií
 • pomoc pri žiadostiach o dotácie, inovačné vouchery a pod.
 • vyhľadávanie partnerov pre zmluvný výskum
 • ponuka technológií k licencovaniu
 • vyhľadávanie podporných finančných zdrojov pre zmluvný výskum
 • zaistenie právnych náležitostí pre spoluprácu s priemyslom
 • spolupráca pri nastavení ochrany duševného vlastníctva
 • komerčné formy vzdelávania

Služby pre vedeckú komunitu

 • Duševné vlastníctvo
  • stratégia ochrany duševného vlastníctva pri výskume
  • administratívna a právna podpora
  • posúdenie realizovateľnosti ochrany duševného vlastníctva
  • poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva
  • posúdenie prínosov technológie
 • Business development
  • vyhľadávanie komerčných partnerov
  • vyhľadávanie finančných zdrojov pre zaistenie zmluvného výskumu
  • vyjednávanie a príprava zmlúv
  • podpora inovačného podnikania a vznik spin – off firiem
  • ponuka a predaj technológií a znalostí (vynálezy, know – how, software…)
 • Propagácia a vzdelávanie
  • vzdelávanie vedecko – výskumných pracovníkov a študentov
  • organizovanie seminárov, workshopov a konzultácií
  • prezentácia výsledkov vedecko – výskumnej činnosti
  • prezentácia výsledkov transferu technológií a znalostí na TnUAD